Coach4Coach

אא

   

שאלון אבחוני להערכה עצמית

3 נקודות מבט

לבירור אישי - תרגולת בוקר

בדיקת קשרים

כוחות הדרור שלי

פעילות – משמעות – הנאה

תרגיל לבירור מה הכי חשוב לי

תרגיל "חיוג מהיר"

אותנטיות – דף עבודה

השלימו את המשפטים הבאים

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ₪ - דף עבודה

יציאה מחוסר בהירות בשיטת "הבעייה"

מה היה אילו...

"אני מניח ש...", תרגיל הנחות

ציטטות נבחרות

החיים בזבל / החיים יפים

הבעת רגשות – דף עבודה

תכלה שנה תחל שנה - דף עבודה

תרגיל לבירור מהו "שיא הצלחה" אצל המתאמן

התמודדות עם קושי

תכלה שנה תחל שנה

בין חובה לבחירה

8 שאלות לבירור בצומת החלטה

לקיחת אחריות על רגשותינו – דף עבודה

אמת, כל האמת, רק את האמת

תצפית או שיפוט – דף עבודה

הבחנה בין תצפית להערכה - דף עבודה

הנחות יסוד - בירור והבהרות

תרגיל "מבט על"

טבלת השרירים של המתאמן

ביקור במגרש הכדורגל

הזדמנויות - תרגיל לבדיקה ועיון של הזדמנויות

מי אני, איך רואים את זה, ומתי - דף עבודה

למה לא כדאי לי

קישורים לכלים

"מבזבזי זמן" אישיים עיקריים: גורמים ופתרונות

מצוקות זמן – אבחון עצמי

מי הם "מבזבזי הזמן" שלך

למצוא את ייעודנו

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ש"ח - דף עבודה

בדיקת פרמטרים לאיתור כיוון עיסוק עתידי (דוגמה)

דף לבירור משאבים אסטרטגים של מתאמן

ממבט הציפור

איך אני קם בבוקר – תרגיל

‏דף עבודה על SWOT - (דוגמה)

הסכם התקשרות עם מתאמן חדש

שלמה רוטשילד

שם המתאמן....................

שם המאמן......................

 הסכם זה בין המאמן .................... לבין המתאמן הנזכר לעיל.
נפגשנו כדי לבצע פרוייקט משותף בתחום ה-Coaching. כדי לקיים את השיתוף בינינו באופן מלא, בכבוד הדדי, ברצון טוב והבנה, יפורטו להלן מסגרות האימון. קיומן המלא הוא שיבטיח את הצלחת הפרוייקט.
  • מטרת הפרוייקט: להביא את המתאמן למקום בו יבחר להיות, או לפחות לשים אותו על המסלול שיביא אותו למקום זה.
  • שיטה: אימון מלא ע"פ ה-Coaching, באחריות וביצוע המאמן ...................... תהליכי ומטרות האימון יבוצעו בדיסקרטיות מוחלטת בדרך המקובלת וע"פ כל כללי האתיקה של איגוד המאמנים הבין-לאומי. 
  • מסגרת האימון נקבעת ל-12(*) פגישות בנות שעה / שעה וחצי כ"א, שיתקיימו במקום קבוע ובמועד שבועי מוסכם קבוע . המאמן יעמוד לרשות המתאמן גם ובכל מועד בין הפגישות ומתחייב להיענות תוך מכסימום 24 שעות לפנייה שנעשתה טלפונית או בדואל.
  • המתאמן יבצע את המטלות שיוטלו עליו לביצוע במועדים שבין הפגישות.
  • המתאמן ישלם עבור האימון למאמן תמורה בסך _____ ₪ לכל מפגש. לסכום זה יש להוסיף מע"מ כחוק. התשלום יתבצע מול חשבונות עיסקה בסיום כל פגישה, ולכל המאוחר בפגישה האחרונה בכל חודש קלנדרי, עבור כל החודש שחלף.
  • פנייה של המתאמן לדחייה או ביטול של פגישה תיעשה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד הקבוע, שאם לא כן יחוייב המתאמן במחיר הקבוע המלא.
  • המתאמן מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר.
  • המתאמן מבין כי לא ניתן לערוב לתוצאות האימון וכי הוא מסכים ומתחיל את האימון בהבנה שהוא האחראי לתוצאות שיושגו. 
  •  המתאמן משחרר את המאמן מאחריות או חבות לכל מצב לא רצוי, שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של עצה או הכוונה שנמסרה לו על ידי המאמן שלו.
  
חתימתנו על הסכם זה מציינת הבנה מלאה והסכמה עם המידע המפורט לעיל
 
חתימות: המאמן................................   המתאמן .................................
 
תאריך ..............................
 
 
*) דיון והערכת הצורך בהארכת משך האימון ובאיזו מתכונת, יתקיים לקראת תום התקופה .   

פרטים נוספים

לראש הדף