Coach4Coach

אא

   

פעילות – משמעות – הנאה

מה היה אילו...

אותנטיות – דף עבודה

תרגיל לבירור מה הכי חשוב לי

8 שאלות לבירור בצומת החלטה

3 נקודות מבט

לבירור אישי - תרגולת בוקר

תרגיל "מבט על"

כוחות הדרור שלי

הנחות יסוד - בירור והבהרות

החיים בזבל / החיים יפים

תרגיל "חיוג מהיר"

שאלון אבחוני להערכה עצמית

השלימו את המשפטים הבאים

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ₪ - דף עבודה

יציאה מחוסר בהירות בשיטת "הבעייה"

בדיקת קשרים

תכלה שנה תחל שנה - דף עבודה

"אני מניח ש...", תרגיל הנחות

ציטטות נבחרות

תרגיל לבירור מהו "שיא הצלחה" אצל המתאמן

טבלת השרירים של המתאמן

אמת, כל האמת, רק את האמת

חמשת הדברים שהכי מצטערים עליהם

תכלה שנה תחל שנה

בין חובה לבחירה

ביקור במגרש הכדורגל

לקיחת אחריות על רגשותינו – דף עבודה

הבעת רגשות – דף עבודה

תצפית או שיפוט – דף עבודה

הבחנה בין תצפית להערכה - דף עבודה

התמודדות עם קושי

מי אני, איך רואים את זה, ומתי - דף עבודה

הזדמנויות - תרגיל לבדיקה ועיון של הזדמנויות

למה לא כדאי לי

קישורים לכלים

"מבזבזי זמן" אישיים עיקריים: גורמים ופתרונות

מצוקות זמן – אבחון עצמי

מי הם "מבזבזי הזמן" שלך

למצוא את ייעודנו

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ש"ח - דף עבודה

בדיקת פרמטרים לאיתור כיוון עיסוק עתידי (דוגמה)

דף לבירור משאבים אסטרטגים של מתאמן

ממבט הציפור

איך אני קם בבוקר – תרגיל

‏דף עבודה על SWOT - (דוגמה)

הסכם התקשרות עם מתאמן חדש

שלמה רוטשילד

שם המתאמן....................

שם המאמן......................

 הסכם זה בין המאמן .................... לבין המתאמן הנזכר לעיל.
נפגשנו כדי לבצע פרוייקט משותף בתחום ה-Coaching. כדי לקיים את השיתוף בינינו באופן מלא, בכבוד הדדי, ברצון טוב והבנה, יפורטו להלן מסגרות האימון. קיומן המלא הוא שיבטיח את הצלחת הפרוייקט.
  • מטרת הפרוייקט: להביא את המתאמן למקום בו יבחר להיות, או לפחות לשים אותו על המסלול שיביא אותו למקום זה.
  • שיטה: אימון מלא ע"פ ה-Coaching, באחריות וביצוע המאמן ...................... תהליכי ומטרות האימון יבוצעו בדיסקרטיות מוחלטת בדרך המקובלת וע"פ כל כללי האתיקה של איגוד המאמנים הבין-לאומי. 
  • מסגרת האימון נקבעת ל-12(*) פגישות בנות שעה / שעה וחצי כ"א, שיתקיימו במקום קבוע ובמועד שבועי מוסכם קבוע . המאמן יעמוד לרשות המתאמן גם ובכל מועד בין הפגישות ומתחייב להיענות תוך מכסימום 24 שעות לפנייה שנעשתה טלפונית או בדואל.
  • המתאמן יבצע את המטלות שיוטלו עליו לביצוע במועדים שבין הפגישות.
  • המתאמן ישלם עבור האימון למאמן תמורה בסך _____ ₪ לכל מפגש. לסכום זה יש להוסיף מע"מ כחוק. התשלום יתבצע מול חשבונות עיסקה בסיום כל פגישה, ולכל המאוחר בפגישה האחרונה בכל חודש קלנדרי, עבור כל החודש שחלף.
  • פנייה של המתאמן לדחייה או ביטול של פגישה תיעשה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד הקבוע, שאם לא כן יחוייב המתאמן במחיר הקבוע המלא.
  • המתאמן מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר.
  • המתאמן מבין כי לא ניתן לערוב לתוצאות האימון וכי הוא מסכים ומתחיל את האימון בהבנה שהוא האחראי לתוצאות שיושגו. 
  •  המתאמן משחרר את המאמן מאחריות או חבות לכל מצב לא רצוי, שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של עצה או הכוונה שנמסרה לו על ידי המאמן שלו.
  
חתימתנו על הסכם זה מציינת הבנה מלאה והסכמה עם המידע המפורט לעיל
 
חתימות: המאמן................................   המתאמן .................................
 
תאריך ..............................
 
 
*) דיון והערכת הצורך בהארכת משך האימון ובאיזו מתכונת, יתקיים לקראת תום התקופה .   

פרטים נוספים

לראש הדף